Tổng Thể Mặt Bằng Dự Án Celadon City



Mặt Bằng Shop House 1 Trệt 1 Lầu



Mặt Bằng Block E - Khu Ruby



Mặt Bằng Block D - Khu Ruby



Mặt Bằng Block C - Khu Ruby